b a l

l o o n i n g

g r a v i t

y’s kiss

good

b

ye