கிழித்துக்கொண்டு
தென்றலை. என்வான்குடைமிதவைஉயர்த்திற்று
கோடைக்காலத்தின்கடற்கரையை

piercing the
breeze, my chute lifts –
summer beach

பாறையின்மேல்
தண்ணீரின்சரிவில்முடிவடைந்தது
பனிக்காலத்தின்தனிமை

on the rock . . .
the descent of water ends
winter's loneliness
 
திண்சிவப்புவானம்
சூரியகாந்திவயல்திரும்பியது
சூரியனுடன்

crimson sky . . .
the sunflower field turns
with the sun

கோடைக்காலத்தின்இறுதி
நீர்வீழ்ச்சியின்பேரொளிமுனையில்
என்கெக்கலி 

summer's end . . .
the waterfall thunders into
my laughter

பனிப்படலம்இடைநிறுத்தம்
அவளுடையகண்ணாடிவில்லைநிழற்படம்மாக்கியது
கடற்கரைவிடியலை

cloud pause
her camera lens clicks
the beach dawn


 

Ramesh Anand is a R&D senior engineer based in Johor, Malaysia. His haiku have been published and forthcoming in various prestigious international haiku journals.